Lourdes Gray Demontrates Reiki On Dog

Lourdes Gray demonstrates Reiki on dog

Lourdes Gray demonstrates a reiki session on her dog Sasha