Lourdes Gray Demontrates Reiki On Dog

Reiki 1 Certication Reiki for pets

Lourdes Gray demonstrates a reiki session on her dog Sasha